Neprofitni avtopoetični sistemi (1999), Institut za samorazvoj, d.o.o., Škofja Loka

Marija Ovsenik

Milan Ambrožvodilni avtor

Globalne spremembe v poslovnem svetu, ki postaja vse bolj nepredvidljiv in kompleksen, se odražajo tudi na področju storitev in še posebej na področju organiziranosti in delovanja neprofitnih organizacij. Koncept države blaginje se korenito spreminja in nastajajo nove organizacijske paradigme. Nevidna roka trga, ki uravnava tržna razmerja je vse manj nevidna, saj pogosto popolnoma nepričakovano posega v poslovna razmerja na globalni ravni. Vodilni avtor analizira in gradi koncept nove organizacijske paradigme z uporabo načel sistemske teorije. Posebno pozornost posveti razvoju organizacijskega modela, ki spodbuja učinkovito in uspešno zbiranje finančnih sredstev za delovanje na neprofitnem področju. Pri tem z empirično raziskavo prikaže vlogo in pomen skupnega dobrega v post-modernem okolju, kjer se krepijo neo-liberalne težnje po urejanju gospodarskih in družbenih zadev.

Non-profit autopoietic systems (1999), Institute for self-development, d.o.o., Škofja Loka

Marija Ovsenik

Milan Ambrožprincipal author

Global changes in the business world that becomes intensively unpredictable and complex is mirrored in the area of services and non-profit organizations. The concept of a welfare state is constantly changing and losing control. New organizational paradigms emerge that change the landscapes of modern organizations. Invisible hand of the market is losing its invisibility, and many business and societal problems emerge. The leading author analyses and builds the concept of a new organizational model of the non-profit organizations. He particularly emphasises the development of the organizational design aimed at efficient and effective fund-raising. The model is supported empirically by studying of the meaning and the role of the common good in the emerging global neo-liberal organizational paradigm.

Neprofitni avtopoietični sistemi