Pot ko odličnosti: Vodenje v kompleksnem in negotovem okolju (1998), Institut za samorazvoj, d.o.o., Škofja Loka

Milan Ambrožvodilni avtor

Traudi Mihalič

Hitre spremembe poslovnega okolja postavljajo menedžerje in lastnike pred nove poslovne izzive. Monografija Pot k odličnosti je nastala kot izid uspešnega svetovalnega projekta, ki sta ga avtorja izvajala več let v podjetjih Prevent, Perutnina in Kolektor Idrija. Monografija je nastala v času, ko je Slovenija začela graditi lastno gospodarstvo v hitro se spreminjajočem in kompleksnem globalnem poslovnem okolju. Avtorja posebno pozornost v monografiji posvetita obvladovanju kompleksnosti poslovnega okolja in razvoju odličnosti na vseh področjih delovanja. S pomočjo sistemskega pristopa predstavita pomen cikličnega delovanja organizacije v kompleksnem okolju in pri tem še posebej izpostavita vlogo organizacijske kulture v procesu sprememb.

The way to excellence: leadership in the complex and insecure world (1998) Institute for self-development, do.o., Škofja Loka

Milan Ambrožprincipal author

Traudi Mihalič

Managers and owners of post – modern organizations are faced with new challenges triggered by sudden changes in the business world. Monograph »The Way to Excellence« emerged as a valuable output of the lucrative business venture in three successful companies: Prevent, Perutnina and Kolektor. Monograph was written in the time when Slovenia was building its own economy in a highly complex and globalized world. Authors particularly emphasise the practices to understand the complex internal and external environment and the development of the model of excellence. The cyclic performance of an organization using the planning scheme is introduced and linked to the organizational culture in the process of systemic changes.

Pot k odličnosti: Vodenje v kompleksnem in negotovem okolju